นางซิวเฮียง โจลานันท์ อายุ 102 ปี

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 19 กพ.2561 อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  ท่านธนาภรณ์  พรมสุวรรณ  มอบของขวัญผู้สูงอายุ  อายุยืน…เยาว์
นวตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ  แก่นางซิวเฮียง  โจลานันท์  อายุ 102 ปี  อดีตนักธุรกิจค้าส่งหนังสือพิมพ์ร้าน
วิศาลบรรณาคาร  และอื่นๆ  ณ บ้านพักย่านตลาดวโรรส  ถนนวืชยานนท์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  ซึ่งมีหลักการครองชีวิตคือการมีวินัยต่อตนเอง  มีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างของลูกหลาน  พึ่งตนเองเป็นหลัก ดื่มน้ำมากๆ  ฯลฯ นางซิวเฮียงทำงานช่วยกิจการในร้านจนถึงอายุ 94 ปี ซึ่งปัจจุบันครอบครัวจะให้นางซิวเฮียงมีกิจกรรมบำบัดและฟื้นฟูความจำและร่างกายเป็นประจำทุกวัน