นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันต้อนรับท่านพฤตินันท์ เหลืองไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการสวัสดิการสังคม พร้อมคณะ

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกันต้อนรับท่านพฤตินันท์ เหลืองไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการสวัสดิการสังคม พร้อมคณะหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนพูดคุยให้กำลังใจผู้สูงอายุ  และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ในการปฏิบัติงาน