นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาสังคม ประจำปี 2558

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 นางมิ่งขวัญ  วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เข้ารับประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาสังคม ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558