นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์​ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง 12 แห่ง ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุม จำนวนกว่า 800 คน​ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุม ดังกล่าว ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพฯ
https://www.facebook.com/thammapakorn.dop.go.th/