นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เยี่ยมศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผอ. ศพส.ธรรมปกรณ์  ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพบปะผู้สูงอายุในศูนย์ พร้อมให้กำลังใจและได้เยี่ยมชม กิจกรรมภายในศูนย์ เช่น การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยทีมคุณหมอจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ การบริการกายภาพบำบัดโดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบริการตัดแต่งผมฟรี โดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ชมกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้สูงอายุ (การแสดงดนตรี ร้องเพลง ) นอกจากนี้ยังมีการให้กำลังใจจิตอาสาชาวออสเตเรียที่มาช่วยดูแล ผู้สูงอายุในศูนย์เป็นประจำ  และประชุมเจ้าหน้าที่ ศพส. ธรรมปกรณ์ พร้อมรับฟังสรุปการดำเนินงานของ ศพส. ธรรมปกรณ์ และนางสาวแรมรุ้ง ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ มาตรการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ จิตอาสากับธนาคารเวลา  การออม ร่วมถึงสุขที่ปลายทางเพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อนเสียชีวิต และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และได้เดินทางไป สวนบวกหาด เพื่อดูพื้นที่จัดกิจกรรมคาราวานบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พมจ. เชียงใหม่ นายธนู ธิแก้ว ผอ. สสว. 10 เชียงใหม่ หารือการจัดกิจกรรมดังกล่าว