นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานและการบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ ตลอดจนเข้าพบปะพูดคุยพร้อมมอบขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ โดยมีนางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ต่อมาเวลา 11.30น. รอง อผส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง

หลังจากนั้นเวลา 13.30 น.ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศพอส. ที่บูรณาการงานของกระทรวง พม. กรมกิจการการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งภาคีเครือข่าย ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้