นายปกรณ์ พันธุ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ครองตน ครองคน ครองงาน”

นายปกรณ์ พันธุ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ครองตน ครองคน ครองงาน”
ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับสาระและความเพลิดเพลินมากมาย