นายสมคิด สมศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นายสมคิด สมศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายสุเมธ สายสูง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบาย 8:5:11 และมอบนโยบายแนวทางในการการดำเนินงาน ตลอดจนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)