นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และพิธีเปิดสนามเปตอง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย และนางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมีกิจกรรมมอบผ้าห่มคลายหนาวให้ผู้สูงอายุ มอบกายอุปกรณ์ และมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ (เชียงใหม่) ในชุมชนศรีสร้อยทรายมูล ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่