นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเยี่ยมเยือนหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นายสัมพันธ์  สุวรรณทับ  รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เยี่ยมเยือนหน่วยงาน
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน