นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เยี่ยม ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 2 เมษายน 2562  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค  พร้อมด้วย  ผอ.สำนักงานศึกษาความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพ  ผอ.สำนักงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  ผอ.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและ จ.เชียงใหม่  ได้เข้ามาเยี่ยม ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  เพื่อติดตามผลสถานการณ์และผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ  โดย ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  ได้นำเรียนสรุปการดำเนินงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ด้วยวิธีต่างๆ  ทั้งการดำเนินการโดยศูนย์ฯเอง  และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งในขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่ตามปกติเข้ามาตรวจรักษาทุกสัปดาห์และพยาบาลของศูนย์ฯระบุว่ายังไม่มีผู้สูงอายุมีอาการเจ็บป่วยอย่างชัดเจนจากสถานการณ์นี้  อธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวให้คำแนะนำการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ  และได้กล่าวว่ามีความสบายใจต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาของศูนย์ฯ  พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ป้องกันหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีปรากฏการณ์ระบาดใน จ.เชียงใหม่ในขณะนี้  (อนึ่ง  ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี)