นโยบาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ท่านสามารถ download นโยบาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๒  กันยายน  ๒๕๕๗  “ทำก่อน  ทำจริง  ทำทันที  เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน” ได้จากด้านล่างนี้นะครับ

นโยบาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์