บรรยายสิทธิผู้สูงอายุ และแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์ COVID-19

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มอบหมายนางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ นายสามารถ เมืองไชย นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรบรรยายสิทธิผู้สูงอายุ และแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 180 ราย