ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย

ท่านสามารถ download ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย
ได้จากด้านล่างนี้นะครับ

ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย