ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๖,๘๙๕.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้