ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ