ประกาศของกระทรวงฯ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19

ประกาศของกระทรวงฯ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว กรมกิจการผู้สูงอายุ