ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรมกิจการผู้สูงอายุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding