ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย
จำนวน 1 งาน,พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 งาน, พนักงานช่วยงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 งาน
พนักงานธุรการและการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน, พนักงานช่วยงานพัสดุ จำนวน 1 งาน
พนักงานดูแลระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 งาน, พนักงานช่วยงานแม่ครัว จำนวน 1 งาน
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน, แม่บ้านประจำศูนย์ฯ จำนวน 1 งาน
ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง