ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ

ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงาน
นักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563