ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ เรื่อง “รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นพนักงาน
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563