ประกาศ เรื่อง”รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ”

ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563