ประกาศ เรื่อง “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ”

ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง
ช่วยปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563