ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนจิตอาสา

ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่รับลงทะเบียนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) และจัดทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมทั้งกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนจิตอาสา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว