ประชุมการกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานฯ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมการกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานโครงการ