ประชุมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน พม.

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการ  และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน พม. จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 16 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564  ณ.จังหวัดเชียงราย