ประชุมตรวจราชการรอบที่ 1

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมประชุม การประชุมตรวจราชการรอบที่1 ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ.สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 (เชียงใหม่)