ประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เพื่อมอบนโยบาย วางแผนการขับเคลื่อนงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เป็นประธานในการประชุม