ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564 New Normal ด้วยโปรแกรม ZOOM

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)    พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานประจำเดือนและวางแผนปฏิบัติงานในเดือนถัดไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)