ประชุมพัฒนาแนวทางการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมการประชุมพัฒนาแนวทางการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ผ่านระบบโปรแกรม  ZOOM  Meeting  ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)