ประชุมพิจารณาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมการประชุมพิจารณาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2565 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ผ่านระบบโปรแกรม  ZOOM  Meeting  ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)โดยมีนางอภิญญา ชมพูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นประธานในการประชุม