ประชุมหารือกรณีการส่งต่อผู้สูงอายุเร่ร่อน

         วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ประชุมหารือร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ กรณีการส่งต่อผู้สูงอายุเร่ร่อน ไม่มีมีญาติ ไม่มีที่อยู่อาศัย ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่