ประชุมหารือกระบวนงานการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคและกระบวนงานการรับฝากเงินและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ประชุมหารือกระบวนงานการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค และกระบวนงานการรับฝากเงินและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ