ประชุมหารือแนวทางการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)และทีมจิตเวชผู้สูงอายุ (จิตแพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด และนักจิตบำบัด ) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ และสังคม ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft teams เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกต้องเหมาะสม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)