ประชุมหารือแนวทางการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ผ่านระบบ Microsoft teams

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานพยาบาลร่วมกับทีมจิตเวชผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยจิตแพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัดและนักจิตบำบัด จัดประชุมหารือแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ และสังคม พร้อมทั้งตรวจรักษาและจัดกิจกรรมบำบัด  ผ่านระบบโปรแกรม  Microsoft teams เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกต้องเหมาะสม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)