ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ฯ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และกำหนดยุทธศาสตร์ตามกลุ่มเป้าหมายและการทบทวนสิทธิ/บริการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบโปรแกรม  ZOOM  Meeting  ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)