ประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

       วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ (Anti Ageing Activity) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) ทั้ง 12 ศูนย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมรองเมือง โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ