ประชุมเพื่อหาแนวทางการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

           วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมกับทีมจิตเวชผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยจิตแพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัดและนักจิตบำบัด จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ และสังคมผ่านระบบโปรแกรม Microsoft teams เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกต้องเหมาะสม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)