ประชุมเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561  นายไพฑูรย์  พัชรอาภา  ผอ.ศูนย์ฯผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เขียงใหม่)  เข้าประชุมเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ณ โรงแรมไอบิส  สไตล์  เชียงใหม่  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  มีผู้เข้าประชุม 50 คน  ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงให้เป็นตัวแทนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ  เพื่อร่วมกันหาประเด็นนโยบาย
เร่งด่วนและสำคัญเป็นลำดับต้นในการนำเสนอเขิงนโยบายใช้รองรับสังคมสูงวัยต่อไป  ผู้ถูกค้ดเลือกให้เข้าร่วมประขุมประชาเสวนา(Citizen  Dialogue)คร้งนี้ ประกอบด้วย  หน่วยราชการ  ผู้นำองค์กรเอกชนด้านผู้สูงอายุ  ผู้นำขุมชนท้องถิ่น  ผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้นำสตรี  ผู้นำเยาวชน  ผู้นำแรงงาน  ผู้นำภาคประชาสังคม(ประชารัฐ)  วิทยากรประกอบด้วย  ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง  อาจารย์กรรณิการ์  บันเทิงจิตร  ทีมวิทยากรกระบวนการจากสถาบันพระปกเกล้า  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ร่วมกับสภาพัฒนาการเมือง  สถาบันพระปกเกล้า