ประชุมแนวทางการขับเคลื่อน อพมส.

วันที่ 18 มกราคม 2566 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมฯ