ประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุออนไลน์

วันที่ 11 มกราคม 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุออนไลน์ ร่วมกับ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางจิราพร เชาว์ประยูรยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม