ประชุม ศปก.พม.ครั้งที่ 5/2564

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 นางสาวอภิรชยา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.ครั้งที่ 5/2564) ผ่านการประชุมทางไกล VDO Conference โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน