ประเพณีบูชาเสาอินทขิล (ใส่ขันดอก)

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์  (เชียงใหม่) นำผู้สูงอายุ จำนวน 15 คน เป็นตัวแทนของเพื่อนผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ร่วมประเพณีบูชาเสาอินทขิล (ใส่ขันดอก) ประจำปี 2561 เพื่อความร่มเย็นและเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่