ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) สืบสานประเพณี “ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล” โดยให้ผู้สูงอายุใส่ขันดอก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เป็นสิริมงคลกับชีวิต