ปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมรอบอาคาร

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดกิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมรอบอาคารให้สวยงาม ตามหลัก 5 ส 1.สะสาง 2.สะดวก 3.สะอาด 4.สุขลักษณะ 5.สร้างนิสัย