ปรับสภาพแวดล้อม เรือนนอน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ปรับสภาพแวดล้อม ภายในอาคารเรือนนอนของผู้สูงอายุ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สร้างบรรยายกาศที่ดีในเรือนนอน