ปรับโถปลอดภัย สูงวัย Happy

ขอเชิญร่วม สนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ