ฝึกอบรมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ บรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ อุปกรณ์การดับเพลิง การป้องกันและระงับอัคคีภัย การเคลื่อนย้ายและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุและตัวแทนชุมชนทรายมูลเมือง เข้าร่วมการอบรม จำนวน  70 คน ณ  ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)