พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ copyท่านสามารถ download พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2558 ได้จากด้านล่างนี้นะครับ

load

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2558