พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ อพมส. การอบรม หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง”

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ อพมส.ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) โดยท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 50 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย